Klubové obchodní podmínky 

 

1) Členství 
a) Členství je zahájeno úhradou členského poplatku.
b) Platnost členství je vždy jeden měsíc od úhrady členského poplatku. 
c) Každý člen má nárok na přístup do tzv. placené zóny, kde může využít klubové výhody a má možnost získávat odměny. 


2) Platební podmínky 

a) Cena měsíčního členství činí 99 Kč. (pokud se provozovatel stane plátce dph, je tato částka vč. DPH) 
b) Platba členství se provádí pomocí platebního terminálu na webu www.klubodmen.com
c) Každý platící člen má možnost nastavení automatického obnovení členství a automatického odečtení členského poplatku z kreditní karty člena. 
d) Provozovatel webu nenese zodpovědnost za špatné nastavení plateb a automatických plateb, které člen nastavuje na platebním terminálu. 

e) Členové vždy platí pouze členský poplatek, který umožňuje vstup do členské zóny, kde jsou k dispozici slevové poukazy a další výhody. Nikdy neplatí za možnost obdržet hodnotné ceny a další služby. Tyto výhody jsou členům poskytovány zdarma. 

3) Práva provozovatele 
a) Provozovatel webu nenese žádnou zodpovědnost za správnou funkčnost slevových kódů
na e-shopech. E-shop na kterém člen klubu uplatní slevový kód provozovatel tohoto webu nevlastní a nemůže za něj zodpovídat.  
b) Provozovatel má právo na předčasné ukončení členství každého člena. Členovy potom náleží vrácení poměrné části členského poplatku podle doby o jakou se jeho členství zkrátí. 
c) Provozovatel může každého člena kontaktovat za účelem důležitého sdělení týkající se členství. 
d) Provozovatel může aktualizovat obchodní/klubové podmínky. Nová aktualizace podmínek se vztahuje pouze na členství uhrazená po aktualizaci. 

4) Povinnosti a práva člena 

a) Každý člen vyplní svůj profil podle pravdivých informací. Pokud tak neučiní, nemusí se mu dostat chtěných výhod a členství v klubu postrádá smysl. 
b) Člen má přístup ke slevovým kódům, které může využívat pro své nákupy.
c) Člen nesmí poskytovat informace a výhody třetím stranám. Jsou určeny výhradně pro členy klubu se zaplaceným členstvím. 

 

5) Obecné podmínky 
a) Člen hradí členství a využívá web www.klubodmen.com na základě vlastního rozhodnutí bez nátlaku provozovatele nebo jiné strany. 
b) V případě obdržení odměny má provozovatel nárok na oslovení člena za účelem pořízení fotografie při předání ceny pro marketingové účely.
(Týká se velkých odměn jako jsou osobní automobily atd.)  

c) V případě výpadku webových stránek se členský poplatek nevrací ale členství se prodlouží o dobu výpadku. 
 

6) Zpracování osobních údajů
 

I.
Pronajímatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Nařízení GDPR), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Pronajímatel bude zpracovávat zejména následující osobní údaje nájemce:

  • jméno a příjmení, popřípadě název společnosti,

  • adresa bydliště/sídla,

  • IČ/DIČ,

  • telefonní číslo,

  • e-mailová adresa,

  • číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu

  • popřípadě další osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním této služby

 

II.

Pronajímatel zpracuje osobní údaje nájemce za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy, a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, a dále zejména z důvodu plnění zákonem stanovených povinností souvisejících s evidencí účetních dokladů. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení GDPR.

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedenými účely po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

 

III.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má nájemce následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům,

b) právo na opravu a doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů,

c) právo na výmaz, který pronajímatel provede, pokud se nejedná o osobní údaje, které je povinen nebo oprávněn zpracovávat dle příslušných právních předpisů,

d) právo požadovat omezení zpracování osobních údajů,

e) právo na přenositelnost osobních údajů, pokud jsou zpracovány na základě právního titulu plnění smlouvy, a jsou získány automatizovaným způsobem,

f) právo vznést námitku proti zpracování prováděnému na základě oprávněného zájmu pronajímatele,

g) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má nájemce za to, že jeho práva dle Nařízení GDPR byla porušena v důsledku zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením GDPR.